מדיניות פרטיות

א. כללי


 1. מסמך מדיניות פרטיות זה נועד להבהיר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של עמל הולדינגס א.ד. בע"מ וקבוצת עמל (להלן - "האתר" ו-"החברה", בהתאמה) ואת השימושים במידע שנמסר לחברה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי החברה במסגרת השימוש באתר.

המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

 1. משתמשי האתר מתבקשים לקרוא מסמך מדיניות פרטיות זה ואת תנאי השימוש באתר (להלן - "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') לחברה באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.
 2. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים להם.
 3. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.
 4. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 5. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
 6. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "החברה" הכוונה היא לעמל וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).
 1. איסוף מידע


 1. החברה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות משתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
 1. "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רישום לצפיה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב).

לענין זה נציין כי במהלך הצפיה והשימוש באתר ייתכן ויהיו תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפיה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים. מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.


 1. "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו נעשה שימוש, כתובת IP, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד).

לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון עוגיות/קוקיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על המשתמשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים באתר, שיפור השירות של החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.


 1. החברה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי החברה עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי החברה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
 2. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת המשתמש וברצונו ולא חלה על המשתמש כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע (אולם, כאמור, ייתכן שקיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימוש בתוכן האתר).
 1. שליחת עדכונים ומידע פרסומי


 1. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש ו/או שימוש באתר, המשתמש מאשר לחברה להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי החברה (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לחברה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
 2. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה באמצעות כתובת מייל adiv@amalgroup.co.il בנושא "הסרת פרטי משתמש" והחברה תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור.

מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל החברה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין החברה בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

 1. העברת מידע לצדדים שלישיים


 1. המידע שנמסר לחברה על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי החברה, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד לתאגידים קשורים של החברה, שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים לחברה או מי  מטעמה שירותים.
 2. על אף האמור בסעיף 13 לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי (שם, טלפון, דוא"ל וכו'), מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
 • אם החברה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
 • אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
 • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר החברה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
 • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין החברה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם החברה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת החברה.
 • אם החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית החברה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.
 1. שרת


 1. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה איסוף המידע  אודות המשתמשים והשימוש בו ייעשה אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.
 1. עיון במידע


 1. כל משתמש זכאי לפנות לחברה לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של החברה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע שנשמר לגביו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין.

יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 1. אבטחת מידע


 1. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות הננקטות לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
 1. אתרים של צדדים שלישיים


 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת או באחריות החברה ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.
 1. הדין החל וסמכות שיפוט


 1. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.